Pa. Vijay 172
Priyan 8
Radhan 1
Rohini 1
Rokesh 18
Sam CS 2
Shabir 3