Harini 60
Jey 1
Jikki 5
Jithin 5
Joe 1
K 2
Karthik 140