Jey 1
Jikki 4
Jithin 5
Joe 1
K 2
Karthik 131
Krish 20